Mysteries

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Mysteries to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

1st Joyful Mystery

Năm Sự Vui: Thứ nhất thì ngắm

The Annunciation

Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

2nd Joyful Mystery

Năm Sự Vui: Thứ hai thì ngắm

The Visitation

Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

3rd Joyful Mystery

Năm Sự Vui: Thứ ba thì ngắm

The Nativity

Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

4th Joyful Mystery

Năm Sự Vui: Thứ bốn thì ngắm

The Presentation

Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

5th Joyful Mystery

Năm Sự Vui: Thứ năm thì ngắm

The Finding of the Lord in the Temple

Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn

1st Luminous Mystery

Năm Sự Sáng: Thứ nhất thì ngắm

The Baptism in the Jordan

Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa

2nd Luminous Mystery

Năm Sự Sáng: Thứ hai thì ngắm

The Wedding at Cana

Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana
Ta hãy xin cho được vửng tin vào quyền năng của Thiên Chúa

3rd Luminous Mystery

Năm Sự Sáng: Thứ ba thì ngắm

The Proclamation of the Kingdom

Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối
Ta hãy xin cho được hoán cải đón nhận Tin Mừng

4th Luminous Mystery

Năm Sự Sáng: Thứ bốn thì ngắm

The Transfiguration

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa

5th Luminous Mystery

Năm Sự Sáng: Thứ năm thì ngắm

The Institution of the Eucharist

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình và Máu Thánh Chúa

1st Sorrowful Mystery

Năm Sự Thương: Thứ nhất thì ngắm

The Agony in the Garden

Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên

2nd Sorrowful Mystery

Năm Sự Thương: Thứ hai thì ngắm

The Scourging at the Pillar

Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng

3rd Sorrowful Mystery

Năm Sự Thương: Thứ ba thì ngắm

The Crowning with Thorns

Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.
Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng

4th Sorrowful Mystery

Năm Sự Thương: Thứ bốn thì ngắm

The Carrying of the Cross

Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa

5th Sorrowful Mystery

Năm Sự Thương: Thứ năm thì ngắm

The Crucifixion

Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

1st Glorious Mystery

Năm Sự Mừng: Thứ nhất thì ngắm

The Resurrection

Ðức Chúa Giêsu sống lại.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn

2nd Glorious Mystery

Năm Sự Mừng: Thứ hai thì ngắm

The Ascension

Ðức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời

3rd Glorious Mystery

Năm Sự Mừng: Thứ ba thì ngắm

The Descent of the Holy Spirit

Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được long đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

4th Glorious Mystery

Năm Sự Mừng: Thứ bốn thì ngắm

The Assumption of Mary

Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

5th Glorious Mystery

Năm Sự Mừng: Thứ năm thì ngắm

The Coronation of Mary

Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời.
Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.