Perfekt decks

Search flashcard deck titles and descriptions.
by Sarah.matjaz on Jul 15, 2020
Beantworte die Fragen.
by Sarah.matjaz on Jul 15, 2020
Nenne das Partizip II und das Hilfsverb.
by Sarah.matjaz on Jul 15, 2020
Bilde das Partizip II und das Hilfsverb.
by Sarah.matjaz on Jul 15, 2020
Bilde das Partizip II und das Hilfsverb
by Sarah.matjaz on Jul 15, 2020
Setze die Sätze ins Perfekt.
by Sarah.matjaz on Aug 03, 2020
Formuliere ganze Fragen im Perfekt.