Socials 6è

Primary tabs

Temes 6è

Subjects: 

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Socials 6è to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Com s’anomenen les quatre civilitzacions que van coexistir durant l’Edat Antiga?

Ibers i celtes, civilització egípcia, civilització grega i civilització romana.

En quina etapa de la Prehistòria van apareix els primers humans?

En el Paleolític

Anomena les tres etapes en què es divideix la prehistòria i explica 2 característiques que es van produir en cada una.

El paleolític, neolític i edat dels metalls.
Durant el paleolític es va descobrir el foc i eren nòmades, és a dir, que no vivien en un lloc fix. El neolític, els humans es van assentar en poblats, i es van convertir en sedentaris, vivien en un lloc fix i es dedicaven a l’agricultura i la ramaderia. Finalment, durant l’edat dels metalls van descobrir els metalls i van començar a comerciar.

En quins tres períodes es divideix l’etapa de la prehistòria? Esmenta una petita característica de cada un dels períodes.

- Paleolític: els humans del paleolític s’alimentaven de la caça, de la pesca i de la recol·lecció de fruits silvestres.
- Neolític: en aquesta etapa, gràcies a la domesticació dels animals i al conreu de plantes, va aparèixer l’agricultura i la ramaderia. Per aquesta raó, van deixar de ser nòmades i van passar a viure en un lloc fix.
- Edat dels metalls: per primera vegada, van aprendre a obtenir metalls de la natura i van utilitzar el coure, el bronze i el ferro per fabricar eines més útils i resistents.

- Escriu cada una d’aquestes característiques on correspongui.
sedentaris- eines de bronze- pintures rupestres- ceràmica- comerç- nòmades- sílex- producció del foc- roda- reis sacerdots - dòlmens- caça- esclavitud- agricultura- Venus (PALEOLITIC, NEOLITIC, ED. METALLS)

Paleolític: pintures rupestres, nòmades, sílex, caça i Venus.

Neolític: sedentaris, ceràmica, producció del foc, dòlmens i agricultura. Edat dels metalls: eines de bronze, comerç, roda, reis sacerdots i esclavitud.

Quines són les principals diferències en l’economia a l’edat de pedra entre el neolític i paleolític?

Economia:
Paleolític: viuen de la recol.lecció de fruits silvestres, la caça i la pesca.
Neolític: conreu de plantes, domesticació d’animals i extensió de l’agricultura a Europa.
Població i societat:
Paleolític: eren nòmades, és a dir, es desplaçaven d’un lloc a un altre per buscar aliments.
Neolític: sedentaris, és a dir, eren poblats estables perquè ja no havien de desplaçar-se per buscar aliments.

A l’Edat dels Metalls què era l’excedent?

Era la part de la collita que no era necessària per a l’alimentació i s’utilitzava per a comerciar.

Del Paleolític al Neolític la població va passar de ser nòmada a sedentària. Quines van ser les causes d’aquest canvi?

El conreu de les plantes i la domesticació dels animals. Ja no s’havien de desplaçar per buscar aliment, establint així poblats.

En què es caracteritzava la política dels poblats Ibers i Celtes?

Vivien en societats tribals, és a dir, en tribus. No hi havia estats organitzats i les relacions entre els poblats no eren sempre pacífiques, de tant en tant hi havia guerres.

Escriu quins pobles habitaven les parts acolorides de la península Ibèrica i elabora la llegenda corresponent.

Mapa espanya: Celtes - celtibers - ibers

Quan es comença a utilitzar la moneda? Quina era la seva valoració?

La moneda es comencen a utilitzar a l’edat antiga amb els ibers i els celtes, ja que els hi arriba per mitjà dels grecs.
Les monedes es valoraven segons diversos aspectes: el metall de què estaven fetes, el pes i el poder polític de l’estat que les havia fabricat.

Quina activitat va marcar l’economia de l’Edat Antiga?

L’agricultura i la ramaderia.

Quin tipus de religió predominava durant la civilització egípcia? Perquè es van construir les piràmides?

La civilització egípcia es caracteritza per tenir una religió politeista, és a dir, que creien en diversos déus. També creien en la vida després de la mort i per aquest motiu, quan el faraó moria l’enterraven en càmeres funeràries dins les piràmides com a ofrena.

Al voltant de quin riu creix la societat egípcia?

Riu Nil

Com estava dividida la civilització grega? Esmenta quines diferències hi havia.

La civilització grega estava dividida en dos grups: els ciutadans i els no-ciutadans.
D’una banda, els ciutadans eren les persones que podien participar en la vida política, pagaven impostos i gaudien de tots els drets. D’altra banda, els no-ciutadans eren les dones, els estrangers i els esclaus que no podien participar en la vida política.

Com estava dividida la societat grega?

La societat grega es dividia en dos grans parts: ciutadans i no ciutadans.
Els ciutadans: podien participar en la vida política. Gaudien de tots els drets i havien de pagar impostos.
Els no-ciutadans: no podien participar en la vida política. El grup estava format per dones, esclaus i estrangers.

Quina civilització va impulsar un sistema polític democràtic? En què consistia?

La civilització grega. Els ciutadans opinaven i discutien sobre els problemes comunitaris i escollien els seus representants.

Explica breument en què consistia la romanització i que va implicar.

La romanització va ser el procés d’implementació de la cultura romana a tots els territoris conquerits pels romans durant l’edat antiga. Es van generalitzar les costums, lleis, religió i llengua dels romans (el llatí). També hi construïen ciutats amb diverses obres públiques com aqüeductes, banys públics, amfiteatres, circs i temples.

En quins tres estaments es divideix la societat romana?

Patricis, plebeus i esclaus.

En quines etapes es divideix l’edat mitjana? Explica que va ser l’al-Àndalus i en quina etapa de l’edat mitjana pertany.

L’edat mitjana es divideix en dues grana etapes: l’època dels castells i l’època de les catedrals. Al-Àndalus és el nom que van rebre els territoris de la Península que van quedar sota el domini dels musulmans durant l’època dels castells.

On van assentar la capital els musulmans quan van formar al-Àndalus?

Còrdoba

Què és una societat feudal?

Sistema d’organització social en forma de jerarquia on els senyors feudals (amos dels feus) oferien protecció als seus vassalls a canvi de treballar la terra i pagar els impostos en forma d’aliments.

Quins dos estils artístics sorgeixen durant l’Edat Mitjana?

El romànic i el gòtic.

Cert o fals:
a. El califa era la persona que governava els territoris musulmans.
b. Els musulmans van introduir noves tècniques de comerç.
c. L’art romànic, representava la importància de la religió en la societat.
d. La societat feudal estava jerarquitzada, la persona més important era el rei.
e. L’estil gòtic va aparèixer abans que el romànic.

c: a, c, d fals: b,e

Com era la societat feudal a l’Europa occidental en l’edat mitjana?

La societat feudal estava molt jerarquitzada.
En primer lloc, estava el rei.
En segon lloc, les classes privilegiades: els nobles i clergues.
Últim lloc, els no privilegiats: camperols, mercaders i artesans. Els camperols se sotmetien a la voluntat del propietari de la terra, és a dir, el senyor feudal.

Qui va ocupar i dominar els territoris de la península Ibèrica al segle VIII (Edat Mitjana)? Com es van anomenar aquests territoris?

Els musulmans, i es van anomenar al-Àndalus.

Com estava jerarquitzada la societat de l’Europa Occidental a l’Edat Mitjana?

En primer lloc el rei, després nobles i clergues (classes privilegiades) i per últim, camperols, mercaders i artesans (no privilegiats).

Quines noves tècniques de regadiu apareixen en l'Al-Àndalus?

Apareixen les tècniques de regadiu que inclouen elements com sèquies, sínies i pous.

Quins noms reben les etapes a la història des de l’aparició dels primers homínids?

Prehistòria (Edat de Pedra i Edat dels Metalls), Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Modera i Edat Contemporània.

En quines etapes es classifica la història? Enumera-les i explica el que sàpigues d’una d’elles breument.

Prehistòria:
Edat de la pedra: Paleolític: Eren nòmades, caçadors i recol·lectors. / Neolític: Eren sedentaris, agricultors i ramaders.
Edat dels metalls: Van millorar les eines del camp. Va aparèixer el comerç.
Edat antiga: Ibers i celtes: Coneixien l’escriptura. / Civilització egípcia: Construïen piràmides per als faraons. / Civilització grega: Participaven democràticament en el govern de les ciutats. / Civilització romana: Imposen la seva cultura als territoris que conquerien.
Edat mitjana: Època dels castells: Al-Àndalus i Europa occidental. / Època de les catedrals.
Edat moderna
Edat contemporània

En què es caracteritza la monarquia absoluta?

La monarquia absoluta és una forma de govern en què el rei té el poder absolut (governa, dicta les lleis, nomenen els jutges...) i governa de manera totalment autoritària.

Què era la societat estamental? En quins grups i subgrups es dividia la població?

La societat estamental és l’estructura d’organització social que es mantenia durant l’edat moderna. La societat es dividia en estaments o grups socials que eren privilegiats o no privilegiats. Aquesta organització es pot representar en una piràmide de la següent manera: A la part superior es trobava el rei seguit del clergat i la noblesa, al mig de la piràmide es trobava la burgesia i a baix de tot el tercer estat (camperols, artesans i comerciants). El rei, el clergat i la noblesa eren els privilegiats, mentre que la burgesia i el tercer estat eren els no privilegiats.

Què és l’humanisme? En quina època històrica pertany? Esmenta algun dels grans descobriments que es van produir en aquella època.

L’humanisme era un corrent de pensament que va sorgir a l’Edat Moderna, que considerava que l’ésser humà era el centre del món i creia molt en les seves capacitats. Es van fer grans descobriments com: la rotació de la terra al voltant del sol, per Nicolau Copèrnic i les lleis de la gravitació universal d’Isaac Newton.

A què es refereix una monarquia absoluta?

Es refereix a una forma de govern totalment autoritària, on els monarques tenen el poder absolut.

Defineix breument els següents termes característics de l’edat moderna: monarquia absoluta, dinastia, societat estamental (+ piràmide i drets).

Monarquia absoluta: És una forma de govern on el monarca, o sigui, el rei, tenia el poder absolut, és a dir, governava de manera totalment autoritària.
Dinastia o nissaga: És una família que passa el poder reial de pares a fills. Moltes vegades s’establien aliances matrimonials entre diverses dinasties per poder unificar el poder i els territoris.
Societat estamental: És l’estructura social vigent durant l’edat moderna. La societat es dividia en diferents estaments o grups socials: la reialesa, el clergat i la noblesa, la burgesia i el tercer estat.
A la part superior de la piràmide hi ha menys població però aquesta té més privilegis; en canvi, a la part inferior hi ha menys privilegis i més població. Era molt difícil canviar de grup social per poder millorar l’estatus.

Al segle XV van aparèixer les anomenades colònies. Què són i a què van ser degudes? Quines conseqüències va tenir sobre la població no europea? I sobre la economia?

Les colònies són els territoris que diferents països europeus com Espanya, França, Portugal, Anglaterra o Holanda van conquerir en altres continents.
Van néixer arrel de l’aplicació de diversos invents en el camp de la navegació, que va permetre que persones europees arribessin a zones fins aleshores desconegudes per elles i fer descobriments geogràfics, com per exemple quan Cristòfol Colom va arribar a Amèrica l’any 1492.
L’aparició de les colònies va suposar la imposició de les lleis, la llengua i la religió per part dels pobles europeus per sobre dels indígenes, convertint la seva població en esclaus.
Pel que fa l’economia, es va desenvolupar el comerç de llarga distància, que va permetre la introducció de nous productes tant a Europa com als territoris colonitzats.

Què és una societat estamental?

Durant l’edat moderna, la societat mantenia l’estructura de l’edat mitjana, dividida en estaments o grups socials; per això s'anomena societat estamental. Aquesta societat està representada en una piràmide on els privilegiats es troben a dalt de tot de la piràmide (reis, clergat i noblesa) i els no privilegiats a baix de la piràmide (burgesia i tercer estat).

Què és l’humanisme? En quina època el situaries?

L’humanisme era un corrent de pensament de l’època situat a l’edat moderna (S.XVI-S.XVIII) que considera que l’ésser humà era el centre del món i creia molt en les seves capacitats. Gràcies als nous mètodes de la ciència basats en l’observació, l’experimentació i la raó, es van fer grans descobriments.

Què van permetre els grans descobriments geogràfics durant l’Edat Moderna?

El comerç amb altres països i la creació de colònies.

Digues el nom de les monarquies que hi va haver a la Península Ibèrica durant l'Edat Moderna.

Els Reis Catòlics, la dinastia dels Àustries i la dinastia dels Borbons.

Com estava formada la societat a l’Edat Moderna?

Per ser una societat formada, per una banda, pels privilegiats, que eren el rei, el clergat i la noblesa i, per una altra banda, els no privilegiats, formats per la burgesia i el tercer estat.

Què són les colònies que es van crear a l’Edat Moderna?

Les colònies són aquells territoris que els diferents països europeus van conquerir.

Què és l’humanisme?

L’humanisme és un corrent de l’època moderna que defensava que l’home era el centre del món i creia en les seves capacitats.

Quin país va ser el primer en fer el canvi cap a la industrialització a finals del s.XVIII (Revolució Industrial)? Quines condicions ho van permetre?

Va ser Anglaterra, ja que la burgesia tenia diners per invertir, disposaven de matèries primeres (carbó i ferro) i també de mà d’obra.

La societat estamental va ser substituïda per la societat de classes, esmenta’n les 3 característiques principals.

- Tots els ciutadans eren iguals davant la llei
- La burgesia tenia la propietat de les fàbriques i altres negocis
- El proletariat només tenia la seva força de treball, que venia a canvi d’un salari.

Escriu entre quins segles/ anys es han succeït els moviments migratoris següents:
1. Els Europeus emigren cap Amèrica i també molts espanyols emigren cap a Europa.

2. Habitants del centre i sud d’Espanya emigren cap a Catalunya, País Basc, Madrid o Comunitat Valenciana. Alguns fins i tot, a Alemanya.
3. Persones del Marroc, Xina, Índia i Amèrica Llatina, entre d’altres, venen a viure a Europa per millorar les seves condicions de vida.
4. A partir de la crisi econòmica, molts catalans perden la feina i busquen oportunitats de treball per Europa, sobretot al nord.

1. Finals s.XIX i principis s.XX
2. 1960-1980
3. 1990-2010
4. 2011 fins l’actualitat

Quines tres lleis van aconseguir aprovar durant la Revolució Francesa (segons el llibre)?

La Revolució Francesa va aconseguir: igualtat (tothom els mateixos drets i deures), llibertat (d’opinió, decisió i de posseir béns) i fraternitat (unió i entesa entre tothom).

Relaciona aquests corrents artístics amb la seva definició i esmenta a quin segle pertanyen.
Expressionisme / Surrealisme / Cubisme/ Abstracció
Representava imatges del món del somnis i l’inconscient
Expressava sentiments amb imatges, signes, taques… sense relació aparent amb el món real
Transmetre angoixa mitjançant formes distorcionades i imatges colpidores
Experimentava amb la forma dels éssers vius i els objectes representant-los des de diversos punts de vista alhora.

Buscar

Quin fet de la història protagonitzat per la burgesia va posar fi a la monarquia absoluta de França? Durant quina etapa de la història succeeix?

La revolució Francesa a l'edat contemporània

Indica si les afirmacions següents sobre l’edat contemporània són certes o falses. En el cas que siguin falses, rectifica-les perquè siguin certes:
1. Un dels grans avenços de la Revolució Industrial va ser la invenció del molí de vent, que convertia el vent en energia.
2. La Revolució industrial va suposar un canvi en la manera d’elaborar els productes, ja que es va substituir la força humana i dels animals per la de les màquines, que permetien fabricar més quantitat de productes a un preu més barat.
3. El lema de la Revolució Francesa era: Llibertat, igualtat i amistat.
4. La Primera Guerra Mundial va ser el resultat de la rivalitats entre els països més poderosos del món, que es van enfrontar per aconseguir les colònies d’arreu del món.

F V F F
1. Un dels grans avenços de la Revolució Industrial va ser la invenció de la màquina de vapor, que convertia en moviment la força del vapor d’aigua.
3. El lema de la Revolució Francesa era: Llibertat, igualtat i fraternitat.
4. La Primera Guerra Mundial va ser el resultat de la rivalitats entre els estats més desenvolupats d’Europa, que es van enfrontar per aconseguir les colònies d’arreu del món.

En quina època situaries la Revolució Industrial? Quin va ser el seu impacte al món?

La revolució Industrial es situaria a l’edat contemporània (S.XVIII-S.XIX), va representar un canvi en la manera d’elaborar els productes. En aquesta època, la força humana i la dels animals es va substituir per la de les màquines, que permeten fabricar més quantitat de productes i així aquests eren més barats.

Quin va ser un dels grans invents durant la Revolució Industrial (Edat Contemporània) gràcies al qual els mitjans de transport van ser més ràpids i econòmics?

La màquina de vapor.

En l’edat contemporània es va produir la Revolució Francesa (1789). Quin era el lema que transmetien?

La igualtat, la llibertat i la fraternitat.

Durant l’edat contemporània va predominar un corrent artístic molt rellevant, que partia més del sentiment que de la raó i anava en contra dels valors de la societat industrial. Quin nom rep aquest corrent?

Romanticisme

Quin tipus de societat hi havia a l’edat contemporània i com era?

Va sorgir la societat de classes que defensava que tots els ciutadans eren igual davant la llei, la burgesia tenia la propietat de les fàbriques i altres negocis i el proletariat només tenia la seva força de treball.

Quan va tenir lloc la Revolució Francesa, en què va consistir i quines lleis reconeixia?

La Revolució Francesa va sorgir al 1789 i va suposar la revolta de la burgesia i de les classes populars contra el poder del rei i dels nobles.
Reconeixia les lleis de la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

Quin tipus de monarquia és Espanya?

Monarquia parlamentària, on el rei actua com a cap d’estat, però és el parlament, escollit democràticament pels ciutadans, l’organisme que elabora i aprova les lleis.

Quan va ser la guerra civil espanyola? Quina situació hi havia abans que esclatés la guerra? Quins dos bàndols hi havia? Com va acabar la guerra?

La guerra civil espanyola va començar l’any 1936 i va acabar l’any 1939.
Els partits republicans van guanyar les eleccions municipals i es va proclamar la Segona República, fet que va provocar l’abolició de la monarquia i que el rei Alfons XII abandonés el tron i el país. Durant aquesta època, hi han haver moltes reformes que van modernitzar el país però, a la vegada, van augmentar les tensions polítiques. L’any 1936 una part de l'exèrcit va donar un cop d’estat per tal de prendre violentament el poder i aquest fet va fer esclatar la guerra.
Existien dos bàndols. En un hi havia els militars revoltats i els partidaris d’un govern autoritari i en l’altre els partidaris de la república i els grups revolucionaris.
La guerra va acabar amb el triomf dels militars que havien fet el cop d’estat, que van portar a Francisco Franco a convertir-se en el cap d’estat.

Quins bàndols estaven enfrontats durant la Guerra Civil Espanyola?

El primer bàndol estava format pels militars que es revoltaven i el segon bàndol pels partidaris de la República i els grups revolucionaris.

Quin corrent de pensament va sorgir durant l’Edat Moderna?

L’Humanisme, el qual considerava a l’ésser humà el centre del món.

Quins quatre fets importants van afectar la política durant l’Edat Contemporània a nivell Europeu?

Revolució Francesa, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i Revolució Russa.

Anomena els fets més rellevants que van han succeït a l’Edat Contemporània (1789-actualitat) i explica’n un d’ells.

- Revolució Francesa (1789): Revolta burgesa contra el poder del rei, aprovació de lleis d’igualtat, llibertat i fraternitat.
- Primera Guerra Mundial (1914-1918): Rivalitat entre els estats més desenvolupats d’Europa, volien el control de les colònies d’arreu del món.
- Segona Guerra Mundial (1939-1945): Conflicte mundial per gran part del nazisme alemany.
- Revolució Russa: Triomf del socialisme.

Subjects: