تعریف نوروسایکولوژي

Primary tabs

Morteza M's picture

No Description Set

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add تعریف نوروسایکولوژي to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

واژه نوروسایکولوژي از ترکیب دو کلمه نورولوژي و روانشناسی به وجود آمده است. نورولوژي به عنوان
شاخهاي از پزشکی محسوب میشود که با دستگاه اعصاب و اختلالات مرتبط با آن سروکار دارد.
روانشناسی نیز به عنوان مطالعه علمی رفتار و فرایندهاي روانی تعریف شده است. یکی از اولین افرادي که
دو کلمه نورولوژي و روانشناسی را در یک کلمه جدید ترکیب کرد کورت گلدشتاین (نورولوژیست و
روانپزشک آلمانی) بود که آن را در کتاب خود با نام ارگانیسم در سال 1939 به کار برد.
نوروسایکولوژي ارتباط میان عملکرد مغز و رفتار را مورد مطالعه قرار می دهد. اینکه چطور عملکرد مغز بر ایجاد
رفتار نقش دارد و تحقیقات آن روي انسانها انجام می شود.

Front image: